LMG Insuranc

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส, ตัวแทนสายการบิน นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันชีิวิต ในจังหวัดภูเก็ต ที่คุณไว้วางใจได้ บริการฟรีถึงที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา สามารถจองได้ด้วยตัวเอง หรือหากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com

lmg

 • ประกันภัยรถยนต์

  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นกรมธรรม์ที่กฏหมายบังคับตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของรถสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ ทาง ร่างกาย และ/หรือ เสียชีวิต การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งหมดต่อทั้งบุคคลภายนอก และรถยนต์ที่ เอาประกันที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน การคว่ำ การถูกโจรกรรม ฯลฯ

 • ประกันอัคคีภัย

  1. ไฟไหม้ 2. ฟ้าผ่า 3. แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว 4. เสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

 • การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

  อันมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากการระอุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัย ภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมิได้คาดหมาย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น ทั้งการขนส่งต้องใช้เวลานาน ดังนั้น สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจึงมีโอกาสเกิดการสูญหาย เสียหายได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อลด ความเสี่ยง ภัยในการสูญหาย เสียหายของสินค้า ประโยชน์ของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ ได้รับชดเชยความสูญเสียทางการเงินจากความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัย

 • การประกันภัยวิศวกรรม

  การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา โครงการต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน ที่รับจ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเนื่องจากความผิดพลาด การถูกโจรกรรม และ อุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือชีวิตของ บุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมา หรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน รับจ้างเหมา

 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

  ให้คุณอุ่นใจในทุกๆ การเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก LMG Travel Accident Insurance-T.A. พร้อมให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน ต่อการเดินทางใน แต่ละเที่ยว และด้วยสิทธิพิเศษสามารถทำประกันภัย ได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 65 ปี เพื่อเป็นหลักประกัน อันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก

 • การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  จากสภาพความเป็นอยู่เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด จนเป็นเหตุทำให้เกิดการละเมิดโดยมิได้ตั้งใจ และอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้เสียหายนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้กระทำละเมิดได้ ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน ภายในบริเวณที่ ที่ระบุในการทำประกันภัย จนเหตุทำให้เกิดความเสียหาย 2 กรณี - ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต - ทรัพย์สินเสียหาย

 • การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

  การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ คือการประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการ และผู้จัดจำหน่ายสินค้า ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ในนาม ของผู้เอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินซึ่งผุ้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 1. เสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกายหรือเจ็บป่วย 2. สูญเสีย หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน

 • การคุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง

  กรมธรรม์คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้างนี้ เป็นกรมธรรม์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน หรือไม่มีเงินก้อนมาค้ำประกัน ให้กับตนเอง ทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันให้แทนเงินค้ำประกัน หรือคนค้ำประกันดังกล่าว

 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

  - ประกันภัยสำหรับเงิน - ประกันภัยกระจก - ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ - ประกันภัยการโจรกรรม - ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก - ประกันภัยความซื่อสัตย์ - ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

แอลเอ็มจี (ฺ LMG )