สามัคคีประกันภัย

ภูเก็ต เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส, ตัวแทนสายการบิน นายหน้าประกันวินาศภัย และตัวแทนประกันชีิวิต ในจังหวัดภูเก็ต ที่คุณไว้วางใจได้ บริการฟรีถึงที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา สามารถจองได้ด้วยตัวเอง หรือหากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ...

โทร : 088-7653127, 081-8938358, 076-522863
อีเมลย์ : PhuketNavigator@hotmail.com


 • ประกันอัคคีภัย

  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เนื่องจากเพลิงไหม้ (ไม่ว่าจะเกิดจากการระเบิดหรือไม่ก็ตาม) ฟ้าผ่า การระเบิดของแก็สที่ใช้ทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัยไว้ นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองถึงที่เกิดเพิ่มเติมกว้างขวางออกไปภายใต้กรมธรรม์อัคคีภัย


 • ประกันภัยรถยนต์

  รถยนต์เป็นพาหนะที่อำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เช่นกัน มนุษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุหรือพยายามที่จะลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ลงทุกวิถีทาง แต่การที่จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเลยนั้น ย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะทำได้


 • ประกันภัยทางทะเล
  และขนส่ง

  การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย ของสินค้าในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางเรือ, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ โดยทั่วไปเรียกโดยรวมว่าประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หรือ “Marine Insurance”


 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการประกันภัยที่มีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ดังนี้ การประกันภัยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ, การประกันภัยวิศวกรรม, การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ


 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตารวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการขาดรายได้เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

  อุบัติเหตุในการเดินทาง (Travel Accident Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง

  การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ที่เกิดจากสุขภาพตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุ

  การประกันผู้ขับขี่ และผู้โดยสารไม่ทราบชื่อ (Unnamed Drive and Passenger Accident Insurance) การประกันผู้ขับขี่ และผู้โดยสารไม่ทราบชื่อ (Unnamed Drive and Passenger Accident Insurance)เป็นการคุ้มครองการเสียชีวิต เสียมือ เท้า สายตา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ และจะใช้บังคับเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ได้รับอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขับขี่ หรือนั่งอยู่ในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ภายใน หรือกำลังขึ้น หรือลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น

  การประกันแผนรายได้ระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Hospital Income Plan Insurance) เป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาล และเอกชน โดยจะให้ความคุ้มครองในการชดเชยรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับแต่วันแรกที่เข้าพัก จนกระทั่งออกจากโรงพยาบาล ด้วยระยะเวลาคุ้มครองนานถึง 365 วัน

สามัคคีประกันภัย